Klachtenprocedure

Globalbalance > Klachtenprocedure

Global Balance vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening.
Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Dat kan aanleiding geven tot
een klacht. Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover
u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een
oplossing te zoeken. Global Balance kan tenslotte van uw klacht leren. U kunt erop vertrouwen dat
wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan.

Wat is een klacht?
Onder een “klacht” verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking
hebben op de dienstverlening maar ook op de manier waarop u door een medewerker
bent bejegend. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen zaken van
organisatorische aard.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?
Wij adviseren u uw klacht in eerste instantie te bespreken met degene op wie uw klacht
betrekking heeft. U geeft de ander dan de gelegenheid eventuele tekortkomingen of
fouten te erkennen. Misverstanden kunnen rechtgezet worden.
Het kan zijn dat uw klacht met de betrokkene niet naar tevredenheid is opgelost. Ook
kan het voorkomen dat u uw probleem of klacht niet rechtstreeks met de betrokkene(n)
kunt of wilt bespreken.

U kunt uw klacht dan mondeling of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van
Global Balance zijnde de eigenaar dhr S. Saers. Binnen 4 weken zal de klachtenfunctionaris op
uw klacht reageren. Afhankelijk van de aard van de klacht zal deze binnen een termijn
van een half jaar afgehandeld zijn. Indien er langere tijd nodig is om uw klacht af te
handelen dan wordt u in de termijn van een half jaar geïnformeerd over de eventuele
duur van de afhandeling van de klacht. Uw klacht zal worden geregistreerd in het
klachten register en tenminste 5 jaar worden bewaard na afhandeling. Gedurende deze 5
jaar heeft u ten alle tijden het recht uw klacht in te zien.

Opvang en bemiddeling door de klachtenfunctionaris
Bij het indienen van een klacht geeft u aan wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u
wilt dat uw klacht verder wordt aangepakt. De klachtenfunctionaris geeft u voorlichting
over de klachtenprocedure.
Deze informeert zo spoedig mogelijk de betrokkenen over uw klacht met het verzoek
hierop een reactie te geven. Wanneer de functionaris een reactie heeft ontvangen wordt
u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Als u dat wenst kan de functionaris
een gesprek organiseren tussen u en degene over wie u geklaagd heeft, waarbij deze
eventueel als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn.

Geheimhouding
De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen
met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt.

Behandeling door de Klachtenfunctionaris
Wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat
heeft geleid, dan is op dit geschil Nederlands recht van toepassing. De wederpartij
verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
akkoord met deze rechtskeuze. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst
waarbij Global Balance partij is, zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam, dan wel een andere, naar keuze van Global Balance met uitzondering van geschillen die
van rechtswege moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Eventuele uitspraken
door de rechter zijn voor Global Balance bindend. De afhandeling van de klacht zal , na de uitspraak
van de rechter, zo snel als mogelijk worden afgehandeld.