Algemene voorwaarden

Globalbalance > Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende Betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Global Balance Consultancy Opdrachtgever: de wederpartij die de opdracht verstrekt

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Global Balance Consultancy te verrichten prestaties tot adviseren en gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Global Balance Consultancy en opdracht-gever waarop Global Balance Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Global Balance Consultancy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Global Balance Consultancy en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Global Balance Consultancy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Global Balance Consultancy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Global Balance Consultancy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

Global Balance Consultancy anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Global Balance Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Global Balance Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Global Balance Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Global Balance Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Global Balance Consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Global Balance Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Global Balance Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Global Balance Consultancy is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Global Balance Consultancy kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Global Balance Consultancy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Global Balance Consultancy of door Global Balance Consultancy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Global Balance Consultancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Global Balance Consultancy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal

Global Balance Consultancy de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Global Balance Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal Global Balance Consultancy geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Global Balance Consultancy kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Contractsduur / uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Global Balance Consultancy en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever  Global Balance Consultancy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden reeds duidelijkheid was dat de opdracht vanwege omstandigheden bij de opdrachtgever niet voltooid konden worden.

 

Artikel 7. Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Global Balance Consultancy, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Voorts is Global Balance Consultancy gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7.5. Bovendien mag Global Balance Consultancy het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte

hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Global Balance Consultancy, dat in redelijkheid niet van Global Balance Consultancy mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Global Balance Consultancy zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Global Balance Consultancy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden